กีฬาฟันดาบ

กีฬาฟันดาบ  ที่เรียกในภาษาอังกฤษกันว่า Fencing หรือ ฟันดาบ   เป็นกีฬาที่มีการแข่งขันในโอลิมปิกสมัยใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน  ถือได้ว่าเป็นกีฬาสมัยใหม่ที่สุดโดยไม่ได้ว่างเว้น เพราะมีการพัฒนาที่เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติ  ส่วนในประเภทดาบฟอยล์หญิง จะต้องมีเครื่องป้องกันทรวงอกอยู่ข้างในเสื้อเกราะด้วย

การฟันดาบเป็นการต่อสู้ระหว่างคนสองคนโดยมีดาบเป็นอาวุธ ต่างฝ่ายต่างต้องแทงคู่ต่อสู้เพื่อสะสมคะแนน   ผู้ที่เล่นกีฬานี้ยังคงพัฒนาตามวิวัฒนาการ เพราะจะยึดถือแบบอย่างเดิมอีกต่อไปไม่ได้   จำเป็นต้องมีแนวความคิดหรือหลักนิยมใหม่ที่เหมาะสมในการที่จะบรรลุความสำเร็จ ในประเภทบุคคลใครทำได้ 15 คะแนนก่อนก็เป็นผู้ชนะ  อาจไม่จำเป็นที่จะต้องยาวเต็มตัว แต่ต้องป้องกันส่วนใต้แขนได้ และต้องสวมเสื้อเกราะหรือโลหะในการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์และเอเป้ ส่วนประเภททีมจะชนะกันก็ต้องทำให้ถึง 45 คะแนน ฟันดาบเป็นกีฬาที่มีค่านิยมน้อย แต่มีคุณธรรมสูง ซึ่งความนิยมอาจถึงจุดอิ่มตัว แต่คุณธรรมไม่รู้จักอิ่มตัวและย่อมแสวงหาให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น

สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคมฯและสหพันธ์สมาชิกของโอลิมปิก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2510  ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีสายไฟฟ้าต่อกับดาบที่นักกีฬาถืออยู่ และสวมหน้ากาก ถุงมือ ซึ่งต้องบุตรงฝ่ามือเล็กน้อยและยาวเกินศอก เสื้อคอตั้ง และอุปกรณ์สำคัญอีกอย่างคือ ชุดที่นักกีฬาสวมใส่ และเป็นสมาชิกของสหพันธ์กีฬาระหว่างชาติ เมื่อ 19 มกราคม พ.ศ. 2511  โดย ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดที่ทำจากผ้าเนื้อเหนียวสีขาว และต่อไปยังเครื่องตัดสินไฟฟ้าเมื่อมีการได้แต้มจะมีไฟแสดงเป็นสัญญาณว่ามีการทำแต้มเกิดขึ้น และเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ฟันดาบแห่งเอเชีย เมื่อปี พ.ศ. 2516 ซึ่งจะต้องไม่เรียบลื่นจนปลายดาบลื่นไถลเมื่อแตะถูก ต้องสวมเครื่องป้องกันภายใน (Plastron)

โดยในโอลิมปิกครั้งนี้ มีการชิงทั้งหมด 10 เหรียญทอง และจะแบ่งอาวุธดาบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1.  ประเภทฟอยล์ 4 เหรียญ Foil (ฟอยล์)  หรือดาบฟอยล์ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัม โดยที่ส่วนของใบดาบจะต้องคงตัวไม่ยืดหยุ่นจากปลายดาบ 70 เซนติเมตร สำหรับดาบฟอยล์ไฟฟ้า  ส่วนที่เป็นใบต้องมีความยืดหยุ่นประมาณ 5.5 – 9.5 เซนติเมตร ถ้าแขวนของหนัก 200 กรัม ที่กระบังดาบ และ แสงไฟจะปรากฎเมื่อมีแรงกดที่ปลายดาบมากกว่า 500 กรัม
  • บุคคลชาย
  • บุคคลหญิง
  • ทีมชาย
  • ทีมหญิง
 2. ประเภทเอเป้ 3 เหรียญ Épée (เอเป้) ดาบเอเป้ หรือดาบดวล ต้องหนักไม่เกิน 700 กรัม ใบดาบต้องเหยียดตรงให้มากที่สุด มีความยืดหยุ่นตัวประมาณ 4.5 – 7 เซนติเมตร ( วิธีวัดเช่นเดียวกับดาบฟอยล์ ) สำหรับดาบเอเป้ไฟฟ้า การฟันจะต้องใช้แรงกดที่ปลายดาบมากกว่า 750 กรัมแสงไฟจึงจะปรากฎ
  • บุคคลชาย
  • บุคคลหญิง
  • ทีมหญิง
 3. ประเภทเซเบอร์ 3 เหรียญ Sabre (เซเบอร์) ดาบเซเบอร์ ต้องหนักไม่เกิน 500 กรัม ใบดาบต้องไม่ยืดหยุ่นหรือตึงจนเกินไป ถ้ามีรอยโค้งต้องโค้งตลอดแนวน้อยกว่า 4 เซนติเมตร และต้องไม่โค้งในทิศทางเดียวกับสันดาบข้างที่ใช้ฟัน
  • บุคคลชาย
  • บุคคลหญิง
  • ทีมชาย

 

ประวัติฟันดาบ   กีฬาฟันดาบ

ในสมัยยุคกลาง ( ศตวรรษที่ 5 ถึง 15 )  ดาบเป็นอาวุธสมัยโบราณที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ในเชิงรุกใช้สำหรับทำลาย เกราะและเสื้อเกราะ และใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากพ้นวิถีอาวุธปืน  ในสมัยปัจจุบันก็ยังใช้ดาบเป็นอาวุธในการรบระยะกระชั้นชิด เช่นดาบปลายปืน เป็นต้น ดาบของแต่ละชาติจะผิดแผกแตกต่างกันออกไป ต่อมาใช้สำหรับการรบในระยะประชิดตัว พัฒนาการของดาบนั้นดำเนินการต่อเนื่องมีใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชียและยุโรป เมื่อหมดสมัยที่จะใช้ดาบเพื่อการรบแล้ว ดาบก็กลายมาเป็นกีฬา ชาติที่นิยมใช้ดาบและมีความสามารถในกีฬาดาบคือ ชาติในยุโรป เมื่อเกราะ ขนาดใหญ่เริ่มที่จะล้าสมัย ดาบจึงถูกใช้เป็นอาวุธสำหรับการตั้งรับและดีพอๆกับการใช้เป็นอาวุธในเชิงรุก  ในศตวรรษที่ 16 ดาบชนิดเรียวตรงเริ่มเป็นที่รู้จักใน อิตาลี การใช้ดาบชนิดเรียวตรงและเทคนิคดาบของอิตาลีได้แพร่หลายไปทั่วยุโรป เฉพาะในฝรั่งเศสและอิตาลีขนาดและรูปร่างของดาบชนิดเรียวตรงได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ  ศิลปะการใช้ดาบเริ่มแพร่หลายอย่างรวดเร็วอีกในหนึ่งดาบสั้นสองคมและโกร่งดาบได้ถูกพัฒนาให้มีส่วนหนาและบางเพื่อเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของเกราะ  มีผลทำให้ความยาวและน้ำหนักถูกปรับแต่งจนจับถือได้สะดวกขึ้น และได้ถูกนำเข้ามาเป็นเครื่องมือพิสูจน์ ความกล้าและเก่ง ในศตวรรษที่ 18 ดาบขนาดเล็กหรือดาบเอเป้ได้ถูกสร้างขึ้นและแพร่หลายในฝรั่งเศสอาวุธชนิดใหม่นี้เป็นเป็นผลการรวมของลักษณะเด่นของดาบอิตาลีและฝรั่งเศส   เช่นอัศวินผู้กล้าในสมัยโบราณโดยไม่ประสงค์ที่จะให้คู่ต่อสู้ถึงแก่ชีวิตในสนามประลองในทางปฏิบัติทั่วๆไป  แขนที่ไม่มีดาบคือแขนซ้ายจะปล่อยเป็นอิสระ   อิตาลีใช้ดาบชนิดเรียวตรงในการแสดงความกล้าหาญการใช้เสียงท่าทางที่ดูเข้มแข็ง ฝรั่งเศสใช้ดาบเอเป้ในลักษณะที่เป็นทางการมากๆการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างดี  และพยายามทำแขนที่ถือดาบเป็นตัวปิดป้องเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุด  รูปแบบดาบของฝรั่งเศสเริ่มที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นกฎที่เป็นทางการส่วนใหญ่ที่ใช้ในการแข่งขันยุคสมัยใหม่และศัพท์ในรูปแบบต่างๆ ของดาบสากลส่วนใหญ่จะใช้ภาษาฝรั่งเศส

กีฬาฟันดาบ, ประวัติฟันดาบ

ประวัติฟันดาบในประเทศไทย

 • ในปี พ.ศ. 2478 การฟันดาบในประเทศไทยเริ่มขึ้น แต่ไม่ได้ดำเนินการมาโดยต่อเนื่อง
 • ในปี พ.ศ. 2508 กีฬาฟันดาบจึงได้รับความสนใจจากประชาชนแต่เป็นเพียงส่วนน้อย และค่อยๆ ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ สมาคมนักฟันดาบสมัครเล่นฯจึงได้เกิดขึ้น และได้แพร่หลายไปในต่างประเทศ
 • ในปี พ.ศ. 2513 กีฬาฟันดาบได้ประสบความสำเร็จและแพร่หลายแต่ก็ยังอยู่ในเมืองหลวง เพราะส่วนในภูมิภาคนั้นประชาชนยังให้ความนิยมกันน้อย
 • ปัจจุบัน ในที่สุดการพัฒนากีฬาฟันดาบก็เริ่มเข้าสู้มาตรฐาน  การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มให้การสนับสนุนเกี่ยวกับด้านต่างๆ ทำให้เยาวชนเริ่มสนใจในการฟันดาบ การคัดเลือกนักกีฬาเป็นไปอย่างกว้างขวาง  ภายหลังที่สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทยได้ตั้งขึ้นมาและสมาคมฯ แม้จะมีนักกีฬาฟันดาบฝีมือดีเพียงเล็กน้อยก็ตาม  เริ่มนำกิจกรรมฟันดาบเข้าไปสู่มหาวิทยาลัย รวมทั้งสถาบันการศึกษาของทหาร ด้วยเหตุนี้เองกีฬาฟันดาบจึงเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น  ครั้งแรกที่นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกับนานาชาติคือการเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 7 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน ต่อจากนั้นจึงได้เข้าร่วมในการแข่งขันระหว่างประเทศเรื่อยมา และประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
 • ในปีพ.ศ. 2457  ได้รับการยอมรับโดยมติเอกฉันท์ในการประชุมระหว่างประเทศของสมาคมกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติที่มีขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในกีฬาโอลิมปิก กติกาของสหพันธ์ฟันดาบระหว่างประเทศ (Federation International d Escrime) ประกาศให้ใช้เป็นกติกาสำหรับการแข่งขันในปีเดียวกัน

การแต่งกาย

กีฬาฟันดาบ  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมชุดที่ทำจากผ้าเนื้อเหนียวสีขาว ซึ่งจะต้องไม่เรียบลื่นจนปลายดาบลื่นไถลเมื่อแตะถูก ต้องสวมเครื่องป้องกันภายใน คือเกราะอ่อน  ( Plastron ) สวมชั้นในและเสื้อแข่ง (Jacket) กับกางเกงแข่ง (Breeches/Knickers)  และสวมหน้ากาก ถุงมือ สวมชั้นนอกแต่ละชิ้นผสมเส้นใย Kevlar เหมือนกับที่ใช้ในเสื้อเกราะกันกระสุนสามารถรับแรงกด 800 นิวตันตามมาตรฐาน FIE  ซึ่งต้องบุตรงฝ่ามือเล็กน้อยและยาวเกินศอก เสื้อคอตั้ง อาจไม่จำเป็นที่จะต้องยาวเต็มตัว แต่ต้องป้องกันส่วนใต้แขนได้ สำหรับผู้หญิงจะมีเกราะพลาสติกแข็งใส่ชั้นในสำหรับป้องกันหน้าอก (Breast/Chest protector) และต้องสวมเสื้อเกราะหรือโลหะในการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์และเอเป้ ส่วนในประเถทดาบฟอยล์หญิง จะต้องมีเครื่องป้องกันทรวงอกอยู่ข้างในเสื้อเกราะด้วย สำหรับผู้ชาย (Under shorts)  มีเกราะช่วงล่าง

การเริ่มต้นการแข่งขัน

ผู้แข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายจะยืนหันข้างให้กับประธานการแข่งขัน ถ้าการแทงก่อนการหยุดชะงักเป็นการแทงที่ได้ผล ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่าย จะมายืนอยู่หลังเส้นป้องกัน  โดยทั้งคู่จะยืนห่างจากเส้นแบ่งแดน 2 เมตร แล้วจะมีประธานกรรมการจะขานเตรียมพร้อม เป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขัน แต่ถ้าเป็นการแทงที่ไม่ได้ผล จะเริ่มเล่นตรงจุดที่เกิดการชะงัก  เมื่อผู้เข้าแข่งขันเตรียมพร้อมแล้วจะขานเริ่มแข่ง ประธานการแข่งขันจะขานหยุด เพื่อหยุดชะงักการแข่งขัน การฟันก่อนที่ประธานจะกล่าวขานว่าเริ่มเล่น หรือจากขานว่าหยุด จะถือเป็นโมฆะ เมื่อการแข่งขันประเภทดาบฟอยล์และซาเบอร์โดยไม่ใช้อุปกรณ์แจ้งไฟฟ้า ผู้เข้าแข่งขันจะเปลี่ยนแดนกันเมื่อฝ่ายหนึ่งได้คะแนนครึ่งหนึ่งเมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้จำเป็นจะต้องหยุดการแข่งขันโดยทันที

 1.  ถ้าผู้ตัดสินเล็งเห็นว่ามีการใช้ท่าอันตราย

 2.  เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันไม่มีเครื่องป้องกันตัวเลย

 3. เมื่อผู้ตัดสินเห็นว่าผู้เข้าแข่งขันออกนอกพื้นที่เข้าแข่งขัน ก็จะโมฆะ

MAXBET IBC AIBA

MAXBET IBC AIBA  เละเทะจริงๆสำหรับสมาคมมวย ไอบ้า ที่โกงกันแบบหน้าด้านๆกันเลยทีเดียวล็อกผลไว้แล้วใครจะอยู่ใครจะไปใครเป็นกรรมการทุกอย่างถูกควบคุมไว้หมดแล้วนะที่นี้

MAXBET IBC AIBA

MAXBET IBC,AIBA

สรุปข่าวอย่างย่อคือ สริตา เทวีจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยไอบ้าและอาจถูกแบนไม่ให้ขึ้นชกเป็นระยะเวลาหลายปีจากเหตุการณ์ที่เธอปฏิเสธเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ maxbet

“The whole incident looked like a well planned scenario by her and her team, and it is regretful to watch a boxer refuse the medal regardless of what happened in the competition. In this regard, as the technical delegate, I had to request OCA to review this incident, so any boxer or athlete in other sports will not follow in her footsteps by disrespecting the spirit of fair-play and sportsmanship of the Olympic Movement,” คาสิโนออนไลน์

แปลอย่างย่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ที่สริตาไม่ยอบรับเหรียญ) เหมือนกับเป็นการจัดฉากจากทั้งตัวเธอและทีมงาน ในฐานะผู้แทนทางเทคนิคจากทางไอบ้า นายเดวิดจึงจำเป็นต้องรายงานไปยัง OCA (Olympic Council of Asia) เพื่อให้ทำการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้นักชกหรือนักกีฬาคนอื่นๆทำตามแบบอย่างของเธอ เพิ่มเติม นอกจากจะถูกแบนแล้ว อาจจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงินด้วย หากสอบสวนแล้วถือว่าทำผิดกฏของทาง AIBA จริง โดนโกงแล้ว ยังต้องมาโดนสอบสวน โดนกล่าวหาว่าจัดฉาก โดนหาว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬา ไม่มีจิตวิญญาณของการเล่นกีฬาอย่างยุติธรรม แถมยังอาจจะโดนแบนอีก ….น่าสงสารจริงๆครับ สมัคร MAXBET

และล่าสุด 

ทางเข้า MAXBET การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นโอลิมปิก รุ่นแบนตั้มเวท 56 กิโลกรัม รอบ 16 คนสุดท้าย ริโอเกมส์ 2016 เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย ฉัตร์ชัย บุตรดี พ่ายต่อ นิติกิ้น นักชกแดนหมีขาว 1-2 เสียงตกรอบไปแบบงงๆกันทั้งฝ่ายผู้ชนะและผู้แพ้ รวมไปถึงคนที่ได้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลก ชนิดที่ว่าคนดูโห่กันทั้งสนาม ยกเว้นกองเชียร์รัสเซีย
ซึ่งแน่นอนว่าหลังจบการชก ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่ไม่พอใจ เพราะในสายตาจากแฟนมวยต่างประเทศ ก็พูดตรงกันว่าคำตัดสินนี้ไม่ยุติธรรมจริงๆทั้งนี้ ก่อนทัวร์นาเม้นต์นี้จะเริ่มขึ้น สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ หรือ ไอบ้า (AIBA) ก็เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาแล้ว ทั้งเรื่องกติกาการให้คะแนนแบบใหม่ ที่อาจเอื้อให้โอนเอียงฝั่งใดฝั่งนึงได้ง่าย รวมไปถึงการเปลี่ยนมาชกแบบไม่ใส่เฮดการ์ดด้วย

ใครสนหล่ะครับ ถ้าเป็นนักมวยชาย ส่วนมากโอลิมปิกก็ต่อยแค่ ครั้งสองครั้งส่วนใหญ่ก็เบนเข็มไปชกอาชีพกันแทบทั้งหมดอยู่แล้วมวยหญิงยิ่งแล้วใหญ่ อายุการใช้งานน้อยกว่าผู้ชายเค้าเตรียมตัวมาแล้วว่า หมดครั้งนี้คงเลิกชก มลึงแบนเค้าตลอดชีวิตเค้าก็ไม่สนเค้าไม่เอาเหรียญฟาดกบาลไอ้คนที่มาคล้องก็บุญเท่าไหร่แล้วทาง AIBA เคยชี้แจงประโยชน์ของการไม่โชว์คะแนนระหว่างการชกไว้ว่ายังไงบ้างสำหรับผม มันคือการทำให้การแข่งขันไม่โปร่งใสเลยผมว่าพวกองค์กรณ์พวกนี้คือเผด็จการอย่างหนึ่งเลย
เพราะมันอยู่สูงสุด ไม่มีใครทำอะไรมันได้FIFA กับ FIVB ก็ด้วยเหมือนกัน
ที่ผ่านมาเราก็คงได้เห็นความไร้สมองแบบบรรลัยของทั้งสององค์กรณ์นี้มากมายแล้วทั้งฟุตบอลและวอลเล่ย์บอล แต่ฟุตบอลนี่หนักกว่ามานานเรื่องไม่โชว์คะแนน มันไม่สามารถโชว์ได้ครับ ให้คะแนนแบบนี้จะโชว์ยังไงถ้าเรื่องไม่โชว์คะแนน เพื่อโกง นั่นน่าจะเป็นตอนปักกิ่งหรืออะไรนี่แหละนับแบบเดิมแต่ไม่โชว์คะแนน (จำไม่ได้แต่มีอยู่ทัวร์นึง)ส่วนทำไมเปลี่ยน เดาความคิดคือให้มันต่อยกันหนักขึ้น จากเดิมที่ต่อยให้เข้าเพื่อเอาคะแนนอย่างเดียวซึ่งวิธีการนับคะแนนแบบนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะมันก็เอามาจากมวยอาชีพแต่มันกลายเป็นไม่สนุกเพราะมันต่อยกันแค่ 3 ยกเนี่ยแหละถ้าจะนับคะแนนแบบนี้เอาให้สนุกก็ต่อ 6 ยก+ ไปเลย แต่นกฬ.ก็จะไม่ไหวเอาอีก ต่อยกันรัวๆในตอนนั้น AIBA กับสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยมีปัญหากันอยู่ กรรมการก็คงได้ใบสั่งมาจาก AIBA แหละครับ ส่วนหมิงนั้น ผมไม่ทราบว่าในตอนนั้นแกจะรู้ว่ามีการโกงหรือไม่ แต่บุคลิกแกเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วต่อยกับใครหมิงก็ทำลีลาท่าทางกวน ๆ แบบนั้น ซึ่งบางทีก็ดูน่าหมั่นไส้พอสมควร คนเชียร์ฝ่ายตรงข้ามแกคงไม่มีใครชอบใจเท่าไรยิ่งคุณแก้วโดนตัดสินแบบไม่เป็นธรรม แล้วหมิงก็ดันไปออกท่าทางแบบนั้น แกเลยโดนโฟกัส และโดนรุมด่าไปใหญ่ซึ่งจริง ๆ แล้ว ถ้าจะให้ด่าว่าใครโกง ผมว่าเราควรจะต้องด่า AIBA มากกว่าหมิงครับ  เพราะ AIBA มีเจตนาไม่โปร่งใส ตั้งแต่ปรับกฎใหม่ไม่ให้โชว์คะแนนแบบ Real time แล้วอีกฝ่ายที่สมควรโดนตำหนิในวันนั้น ก็คือสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทยเรานี่แหละครับที่ไม่แม่นกฎ แล้วยื่นประท้วงให้คุณแก้วไม่ทันภายในเวลาที่เขากำหนดถ้าวันนั้นยื่นประท้วงทัน กรรมการอาจเปลี่ยนคำตัดสินเหมือนอย่างกรณีของนักมวยญี่ปุ่นได้แล้วคุณแก้วก็อาจจะกลายเป็นนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกของไทยอีกคน เป็นต้นครับ

IBC บราโว

IBC บราโว ตัวหนึบมือละดับปลาหมึกต่างดาวเหนียวซะยิ่งกว่ากาวดักหนูใครยิงมาอันต้องเซฟได้เราทำให้มีแต่คนอยากได้ตัวไปเป็นตัวป้องกันด่านสุดท้ายแล้วนอกนั้นไปกองหน้าให้หมด

IBC บราโว

IBC,บราโว

ความเป็นมา

เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2526 เป็นนักฟุตบอลอาชีพชาวชิลีที่เล่นให้กับสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาและฟุตบอลทีมชาติชิลีในตำแหน่งผู้รักษาประตู และเขายังเป็นกัปตันทีมชาติชิลีอีกด้วย maxbet

เขาเริ่มอาชีพนักฟุตบอลโดยเล่นให้กับโกโล-โกโล แล้วย้ายไปเรอัลโซเซียดัดในปี พ.ศ. 2549 เขาลงเล่นเป็นตัวจริงทั้งหมด 237 นัดกับเรอัลโซเซียดัด และบาร์เซโลนาก็ได้ทำสัญญากับเขาด้วยค่าตัว 12 ล้านยูโรในปี พ.ศ. 2557บราโบสร้างผลงานไว้มากมายเมื่อย้ายมาสโมสรบาร์เซโลนาในฤดูกาล 2014-15 ด้วยการคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ได้สำเร็จ ทั้ง ลาลีกา, ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก และโกปาเดลเรย์ และเขายังประสบความสำเร็จกับทีมชาติชิลีในการคว้าแชมป์โคปาอเมริกา ใน พ.ศ. 2558 ด้วยการดวลจุดโทษชี้ชะตา หลังจากเล่นจบ 120 นาที บราโบเป็นคนเชฟจุดโทษ 2 ลูก จากการดวลจุดโทษทั้งหมด 5 ครั้ง ทางเข้า IBC

บราโบลงเล่นให้กับทีมชาติชิลีทั้งหมด 87 นัด นับตั้งแต่ที่เขาได้ลงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 และได้เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลก 2 ครั้ง และโกปาอเมริกา 3 ครั้ง ปัจจุบันเขาเป็นผู้เล่นที่ลงเล่นมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลทีมชาติชิลี สมัคร MAXBET

ชนะเลิศ – ลาลีกา ฤดูกาล 2014–15
ชนะเลิศ – ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2014–15
ชนะเลิศ – โกปาเดลเรย์ ฤดูกาล 2014–15
รองชนะเลิศ – ซูเปร์โกปาเดเอสปาญา 2015
ชนะเลิศ – ยูฟ่าซูเปอร์คัพ 2015
ชนะเลิศ – ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2015
ชนะเลิศ – โคปาอเมริกา 2015 (ทีมชาติชิลี)
ชนะเลิศ – ลาลีกา ฤดูกาล 2015–16
ชนะเลิศ – โกปาเดลเรย์ ฤดูกาล 2015–16
ชนะเลิศ – โคปาอเมริกา เซนเตนาริโอ (ทีมชาติชิลี)

เราจะลองมาดูสถิติการเซฟประตูของผู้รักษาประตูจากสโมสรทั่วยุโรปในฤดูกาลนี้กัน ว่าใครกันคือผู้รักษาประตูที่มีเปอร์เซ็นต์การเซฟลูกยิงได้เยี่ยมที่สุด ทางเข้า MAXBET

มานูเอล นอยเออร์เหนียวหนึบมากกว่าที่เราคิด โดยเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีอัตราการเซฟลูกยิงได้มากที่สุดในยุโรปฤดูกาลนี้ นายประตูของบาเยิร์นเซฟลูกยิงได้ 33 ครั้งจากโอกาสยิงทั้งหมด 37 ครั้ง คิดเป็น 89 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว นั่นมากพอให้เขาเป็นอันดับหนึ่งในอันดับผู้รักษาประตูจอมเซฟของยุโรป

อันดับสองเป็นของ มอร์แกน เด ซานติส ประตูจากโรม่าที่เซฟไป 82.98% แค่ครึ่งฤดูกาลแรกนี้ก็ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูไป 39 ครั้ง ตามมาด้วย แยน ซอมเมอร์ โกล์ชาวสวิสของโบรุสเซีย มุนเช่นกลัดบัคเซฟได้ 82.42%

อันดับที่สี่เป็น แมทเทีย เปริน ของเจนัวที่เซฟลูกยิงไปแล้ว 53 ครั้ง และวัดเปอร์เซ็นต์การเซฟไว้ที่ 81.25% ยังอยู่ในกัลโช่เซเรียอา จิอันลุยจิ บุฟฟ่อน นายทวารจอมเก๋าของยูเวนตุสเข้ามาเป็นอันดับห้าด้วยเปอร์เซ็นต์การเซฟ 80.65% ช่วยทีมไม่ให้เสียประตูไป 25 ครั้ง

การอำลาทีมของวิคตอร์ บัลเดสทำให้บาร์ซ่าได้ผู้รักษาประตูคนใหม่เป็น เคลาดิโอ บราโว่ ซึ่งเข้ามาช่วยเซฟประตูให้ทีมต่างดาวได้เยอะถึง 80.56% ทำให้เขาเป็นอันดับหกปาดหน้า สเตฟาน รุฟฟิเย่ จากแซงท์-เอเตียนที่ 80%
บาเลนเซียที่กำลังทำผลงานได้ดีในลาลีก้าสเปนส่วนหนึ่งต้องขอบคุณการเซฟของ ดิเอโก้ อัลเวส ที่เข้ามาเป็นอันดับแปดด้วยการเซฟ 39 ครั้งคิดเป็น 79.59% และสองคนสุดท้ายเป็น เจโรน โซเอ็ท จากพีเอสวี 79.41% ปิดท้ายด้วย ยาโรสลาฟ ดร็อบนี่ย์ จากฮัมบวร์กที่ 78.67%มาเตีย เปรินนี่มันสุดยอดจริงๆนะ ผมเองได้ลองดูเจนัวบ่อยๆ (เปลี่ยนช่องไปดู บางทีก็เทป)
หมอนี่หยั่งกะตัวการ์ตูนในการ์ตูนฟุตบอลที่มีโกลล์เทพๆเลย เหมือนกองหลังจะเชื่อใจและตัวเปรินเองจะเชื่อใจกองหลังเช่นเดียวกัน
เซฟแบบอุตลุต ตัดเกมส์จากลูกครอสก็ดี เซฟระยะประชิดก็ตุดยอด ผมชอบไอ่หมอนี่ชะมัดหลังจบเกม ลิโอเนล เมสซี่ ผิดหวังอย่างหนัก พร้อมลั่นวาจาประกาศอำลาทีมชาติทันที หลังน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาที่ต้องทำให้เจ้าตัวหลั่งน้ำตาซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ล่าสุด เคลาดิโอ บราโว ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทีมบาร์เซโลน่า สโมสรเดียวกับ ลิโอเนล เมสซี่ กล่าวปลอบใจเพื่อน พร้อมหวังว่ากัปตันจะพูดไปเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้น โดยได้กล่าวว่า”สำหรับผม เมสซีคือนักเตะที่ดีที่สุดในโลก เรารู้ดีถึงศักยภาพของเขา ผมยอมรับในตัวเขา ผมหวังว่าเขาจะยังคงเล่นให้กับอาร์เจนตินาต่อไป

แหล่งข่าววงในจากคัมป์ นูระบุชัด เคลาดิโอ บราโว่ ตัดสินใจแน่วแน่ทิ้ง บาร์เซโลน่า ไว้เบื้องหลังมุ่งหน้าเข้าสู่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ตามคำเชิญโค้ชเป๊ป กวาร์ดิโอล่าขึ้นรั้งมือวางอันดับ 1 แทน โจ ฮาร์ท

หลังเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโค้ชเป๊ปสร้างเซอร์ไพรส์ดร็อป ฮาร์ท นั่งข้างสนามเปิดโอกาส วิลลี่ กาบาเยโร่ เฝ้าเสาแทนเท่ากับเป็นการบ่งบอกว่าอนาคตของ ฮาร์ท มาถึงทางตันแล้ว

อย่างไรก็ตามอดีตเทรนเนอร์บาเยิร์น มิวนิคไม่อาจไว้วางใจ กาบาเยโร่ ป้องกันตาข่ายไปตลอดทั้งฤดูกาลเตรียมเดินหน้าถอยผู้รักษาประตูป้ายแดงก่อนเดดไลน์ตลาดซื้อขายนักเตะสิ้นเดือนนี้

“เอล มุนโด เดปอร์ติโบ” สื่อดังแห่งแคว้นคาตาลันเผยจากแหล่งข่าวใกล้ชิดว่า บราโว่ เริ่มรู้ตัวว่ากำลังจะสูญเสียมือ 1 ให้รุ่นน้อง มาร์ค-อังเดร แตร์ สเตเก้น ดังนั้นสนใจจะย้ายมาป้องกันตาข่ายตามคำเชิญของโค้ชเป๊ป

โดยในสัปดาห์หน้าผู้รักษาประตูทีมชาติชิลีจะทำความตกลงเรื่องรายละเอียดส่วนตัวก่อนโยกย้ายไปเฝ้าเสาที่เอติฮัด สเตเดี้ยมอันจะทำให้ ฮาร์ท ต้องนั่งยาวหรือหาสังกัดใหม่แทน

 

ฮวน มาตา MAXBET Mobile ถูกเปลี่ยนออกเพราะตัวเล็ก !!!

ฮวน มาตา ถูกเปลี่ยนตัวออก MAXBET Mobile ในเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะ Community Shield เพราะ maxbet เขาเป็นผู้เล่น ที่เล็กที่สุด ” Jose Mourinho กล่าว

IBCMAXBET,MAXBET Mobile,

ฮวน มาตา MAXBET Mobile ถูกเปลี่ยนออกเพราะตัวเล็ก !!!

มาตา ถูกขายโดย มูรินโญ่ จากเชลซี มาแมนยู  .เขาดูไม่มีความสุข ที่จะ ถูกถอดออกจาก 30 นาทีหลังจากที่ ลงเล่นเป้นตัวสำรองในเกม ชนะ 2-1 เลสเตอร์ซิตี้ ที่ เวมบลี

” ฉันต้องการที่จะเปลี่ยนตัว ผู้เล่นที่ มีขนาดเล็กที่สุด เพราะเรา คาดหวัง มากกับลูกโยนยาวยาว ” มูรินโญ่ กล่าวว่า

แต่ แดนนี่ เมอร์ฟี่ กล่าวว่าการตัดสินใจ ก็คือ ” น่าอาย ” สำหรับ มาตา

” คุณไม่ได้ทำ ว่าถ้าคุณ กำลังพยายามที่จะ ส่งข้อความ ” อดีต กองกลางทีมชาติอังกฤษ กล่าวว่า เมอร์ฟี่

“พวกเขา มีจำนวนมาก ของประวัติศาสตร์ ที่เชลซี และเขาได้ อาย เขา ในด้านหน้า ของผู้สนับสนุน และครอบครัว ของเขา

“บอกเขาว่า คุณไม่ได้ มีความสำคัญ และเขา ได้ทำมัน ต่อสาธารณชน . ฉันไม่ สามารถมองเห็นเขา ยังคง เป็น ที่สโมสร ในปลายเดือนสิงหาคม นี้ .”

กองกลาง Mata สูง 5ft 7in  ถูกส่งไป ในนาทีที่ 63 ในสถานที่ของ เจส ทำประตู Lingard ด้วยคะแนน 1-1

เขาก็ถูกแทนที่ 10 นาทีหลังจาก 83 นาที ชนะ Zlatan Ibrahimovic โดย  Henrikh Mkhitaryan ที่เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่

มูรินโญ่ วางแขนของเขา รอบ Mata เมื่อ ชาวสเปน ออก มา สามนาที ก่อนที่จะ มีการเป่านกหวีด แต่ผู้เล่น บาเลนเซีย อดีต มอง ประทับใจ

เชลซี ลงเล่น เจ้านาย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อธิบาย เขาต้องการที่จะ เปลี่ยน 28 ปี มาต้า ที่จะ “หยุด เล่นเกม”

” กฎระเบียบที่ อนุญาตให้มี การเปลี่ยนแปลง หก ฉันได้ทำ ห้า และฉัน อยากจะหยุด เกม” เพิ่ม โปรตุเกส ได้รับการแต่งตั้ง ในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ เชื่อมโยงไปถึง ชิ้นแรก ของเขาใน ขณะที่สหรัฐ เครื่องเงิน เจ้านาย

” ผมคิดว่าเขา เล่นได้ดีมาก . เขาให้ฉัน สิ่งที่ฉันต้องการ ” เพิ่ม มูรินโญ่ ที่ขาย มาต้า ไปยังสหรัฐอเมริกา สำหรับ£ 37.1m ใน ปี 2014 ก่อนที่ เดือนมกราคม ชั้นนำ เชลซี แชมป์พรีเมียร์ ลีก ในฤดูกาลถัดไป

“เรา ต้องการที่จะชนะ . ทุกคน มีความสุข ในที่สุด .”

แม็กเบ็ท เว็ปคาสิโนออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตัวแทนอย่างเป็นทางการที่ดีที่สุด มั่นคง ปลอดภัย ต้องการ สมัครสมาชิก MAXBET หรือ ขอรับรหัสทดลอง เข้าชมก่อนได้ โดยติดต่อฝ่ายบริการ โทร 061-4060022, 061-4060033, 061-4060044, และ 061-4060055 หรือ LINE: IBCMAXBETMOBILE

บทเรียนราคาแสนแพงของแมนยู

สวัสดีวันจันทร์ วันทำงานแรก ของเดือนสิงหาคม 2559 วันนี้แอดมิน Maxbet มาเล่าข่าวฟุตบอล HOT HIT กันต่อจากอาทิตย์ที่แล้ว และก็คงไม่มีข่าวใดใหญ่โตมโหฬารเท่ากับพาดหัวข่าวของ พอล ป๊อกบา เตรียมบินไปลอสแองเจลิสเพื่อตรวจร่างกายย้ายทีมสู่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อีกแล้วนะครับ สำหรับวันศุกร์ต่อเสาร์ที่ผ่านมา

 

ImagePAUL_POKBA
ImagePAUL_POKBA

ณ ปัจจุบัน ป๊อกบา อายุ 23 ปี และเม็ดเงิน 3 หลักแต่เป็นหน่วยยูโร หรือปอนด์ แลกตัว มาร่วมทีมฟังดูไม่ได้ ขี้เหร่อะไรมากหากคิดว่า นี่คือ นักเตะที่ทำได้ทุกอย่าง เซ็นตกลงเรื่องค่าตัวกันไปแพงก็จริง แต่อายุการใช้งานนานจนอีก 10 ข้างหน้าที่ป๊อกบาจะอายุ 33 ปี แอดมินสมองน้อยๆอย่างผมยังคำนวนว่าตัวเลข 100 ล้านปอนด์น่าจะถูกแสนถูกเลยล่ะครับ

เฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้องผ่าน “IBC เข้า-ไม่-ได้” อายุ 27-29 ปีเหมือน ฮิกัวอินที่ปีนี้อายุ 28 ปี และแตะพีคยิงหลัก 30-40 ประตูในลีกหินๆ อย่างกัลโช่ เซเรีย อา ได้สำเร็จ กว่า ป๊อกบา จะถึงวันนั้น!? ใหญ่, เร็ว, ทักษะดี, เท้าซ้าย/ขวา, ลูกหัว, แย่งบอล, ยิงประตู, ฟรีคิก, เปิดบอล และอื่นๆ ที่จะสามารถ “พัฒนา” ไปข้างหน้าได้อีกมาก มากกว่านี้คือ “ศักยภาพ” ผ่านทั้งสรีระ และทักษะที่กองกลางฝรั่งเศสสามารถเล่นทั้งรุกและรับได้สบาย

ฉะนั้นมันก็ “คาใจ” กันอยู่ที่เรื่องความรู้สึกเท่านั้นแหละครับว่า ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเรา และปล่อยตัวไปฟรี แต่ต้องเอากลับมาแพงแสนแพงเท่านั้นเองจริงๆ แต่หากมองเป็นการ “ลงทุน” สิ่งที่แมนฯ ยูฯ จะได้รับก็ไม่ต่างอะไรกับตอนเซ็นสัญญา ริโอ เฟอร์ดินานด์, เวย์น รูนี่ย์ นั่นแหละครับ

คิดแล้วก็นึกถึง เนมันย่า มาติช ที่สมัยก่อนเล่นเพลย์เมคเกอร์แล้วไปเป็นกลางรับกับเบนฟิก้าก่อนจะถูกซื้อกลับมาแพงมาก (เหมือนกัน) สู่เชลซี

ค่าตัวยังไงก็เป็น “สถิติโลก IBCBET” ประมาณ 100 ล้านปอนด์บวกๆ เท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่ เช่น ค่าธรรมเนียมเอเยนต์ มิโน่ ไรโอล่า หลังยูเวนตุส ยอมรับตัวเลข 92 ล้านปอนด์จากแมนฯ ยูไนเต็ดได้ เรียกได้ว่า ภายในสุดสัปดาห์ต้นเดือนนี้ เราจะได้เห็นการประกาศซื้อขายอย่างเป็นทางการแน่นอน หลังเมื่อวานผมได้แตะๆไปแล้วว่า เป็นไม่ได้ที่ทีมม้าลาย จะซื้อกอนซาโล่ ฮิกัวอิน พร้อมทั้งชูเสื้อก่อนจะ “ปิดดีล” กับทีมปีศาจแดง โดยการตกลงเบื้องต้น อาจจะ MOU หรือ IBC contract ผมเชื่อว่าจะต้องมีการ “ลงนาม” กันแล้วก่อนที่การเซ็นสัญญาแบบเป็นทางการจะเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องผ่าน “กระบวนการ” อื่นๆ เช่น การตรวจร่างกายกันก่อน

การซื้อครั้งนี้ ในมุมของทีมแมนฯ ยูไนเต็ด มองเหลี่ยมไหน มุมใด ก็เหมือนแพง เพราะป๊อกบา เคยเป็นสมบัติของพวกเค้ามาก่อนย้ายไปฟรีๆให้ยูเวนตุสในฤดูกาล 2012/13

เบื้องลึกไม่มีใครทราบ เพราะเซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน บอกว่าต้องการต่อสัญญา ทว่าตัวนักเตะไม่เซ็น และเชื่อมั่นว่า ไปแอบตกลงกับยูเว่เรียบร้อยแล้วหรือ “เฟอร์กี้” อาจจะไม่ได้พยายาม และใส่ใจเพียงพอ หรืออะไร อย่างไร!?

ทว่าสุดท้ายแล้ว 3 ซีซั่นให้หลัง ทีมแมนฯ ยูไนเต็ด ต้องมาก้มหน้าจ่ายเงินถึง 100 ล้านปอนด์เพื่อจะได้ตัวนักเตะคนนี้กลับสู่ถิ่นโอลด์ แทรฟฟอร์ด หลังรอบแรกใช้เวลาอยู่ด้วยกัน 3 ปีเศษ เรียกได้ว่า เชลซี ต้องจ่ายเงินหลัก 20 ล้านปอนด์ แถมมาติชเพื่อให้ได้ตัว ดาวิด ลุยซ์ และยังต้องจ่ายเท่าๆกันเพื่อจะนำมาติชกลับสแตมฟอร์ด บริดจ์

คำถามคือ หากต้นสังกัด MAXBET เดิมไม่คิดว่า มาติช หรือป๊อกบา ดีจริง จะยอม “สมัคร MAXBET”? และจะยอมซื้อคืนด้วยราคาแพง? คำตอบ คือ ต้องยอมซะยิ่งกว่ายอม เพราะ “ของเค้าดีจริงๆ” และคิดหนักหลังเสียไปแล้วเสียดายจนต้องนำตัวกลับมา อย่างไรก็ดีครับ หากคิดจะกลับไป “หลงรัก” เด็กเก่าในทางปฏิบัติ มีวิธีที่ทำให้ไม่ต้องซื้อคืนแพงๆ อย่างนี้ ไม่งั้นก็เข้าข่ายที่ว่า เจ็บนี้อีกนาน ของอยู่กับเรามองเป็นกรวดหิน พอไปอยู่กับคนอื่นถูกเจียระไนให้เป็นอัญมณีชิ้นเอกมา ราคาค่างวดก็ย่อมที่จะสูงมากเป็นธรรมดา อนิจจัง…

 

ชุมชนกีฬาออนไลน์สำหรับคนนอนดึก ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจากทุกทวีปทุกประเภทกีฬา SBOBET official ข่าวกีฬา ราคาต่อรองทุกคู่แบบ real time ข้อมูลนักกีฬาทุกลีคทั่วโลก สถิติการแข่งขัน ตารางคะแนน